1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė parduotuvė www.guoliukas.lt (toliau – Parduotuvė) priklauso ir yra administruojama Karolinos Mikeliūnaitės pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikiančios pagal individualios veiklos pažymą, kurios kodas : 1107257 (toliau – GUOLIUKAS.LT).

1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Parduotuve ir jos Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naudojimosi Parduotuve taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę.

1.3. Lankytojas naudodamasis Parduotuve ir (ar) jos Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Parduotuve ir (ar) jos Paslaugomis.

1.4. GUOLIUKAS.LT turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles be išankstinio perspėjimo. Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Parduotuve ir (ar) jos Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Parduotuve ir (ar) jos teikiamomis Paslaugomis.

2. GUOLIUKAS.LT renkami duomenys

2.1. Lankytojas turi galimybę Parduotuvėje registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Parduotuvėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save GUOLIUKAS.LT parduotuvei (toliau – Duomenys).

2.2. GUOLIUKAS.LT turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais GUOLIUKAS.LT sukauptais duomenimis apie Lankytoją.

2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Parduotuve ir (ar) jos teikiamomis Paslaugomis, yra skirstomi į:

2.3.1. Anoniminius duomenis. GUOLIUKAS.LT renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, GUOLIUKAS.LT renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Parduotuvėje kokybę. GUOLIUKAS.LT renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus. GUOLIUKAS.LT taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. GUOLIUKAS.LT renka šią visų Lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. GUOLIUKAS.LT šią informaciją gauna iš visų Lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeninius duomenis. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:

2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Parduotuvėje, Lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Savo noru Lankytojas gali pateikti ir tokią informaciją: prisijungimo prie asmeninės parduotuvės paskyros slaptažodį, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus išduotą individualios veiklos pažymos numerį.

2.3.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su GUOLIUKAS.LT, tuomet GUOLIUKAS.LT gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.4. GUOLIUKAS.LT turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Parduotuvės. Šie duomenys rodo, kokius Parduotuvės puslapius Lankytojas lanko, kiek laiko juose užtrunka ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Parduotuvėje.

2.5. Duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į el. parduotuvės GUOLIUKAS.LT administraciją ir susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų.

2.6. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis GUOLIUKAS.LT tvarko, apdoroja ir naudoja marketingo bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai.

3.2. Surinktus Asmeninius duomenis GUOLIUKAS.LT tvarko griežtai laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis GUOLIUKAS LT tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Parduotuvėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Parduotuvėje; su Lankytojo sutikimu – tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3. Parduotuvėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija bei gali būti naudojami slapukai (angl. „cookies“) ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. „web beacons“), siekiant surinkti informaciją apie Lankytoją. GUOLIUKAS.LT Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. GUOLIUKAS.LT nėra ir negali būti laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4. Lankytojo duomenų naudojimas

4.1. GUOLIUKAS.LT renka ir naudoja tik tuos lankytojų duomenis, kurie yra susiję su veiklos vykdymu ir prekių lankytojams pardavimu. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams GUOLIUKAS.LT gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

4.1.1. GUOLIUKAS.LT naudoja asmeninę Lankytojo informaciją tam, kad galėtų pasiūlyti Lankytojui specializuotas Paslaugas bei tikslinę rinkodarą;

4.1.2. GUOLIUKAS.LT kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis. Tokiems asmenims GUOLIUKAS.LT atskleidžia informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą, skaičių ir pan. GUOLIUKAS.LT taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Šiame procese neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;

4.1.3. GUOLIUKAS.LT taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Parduotuvės dalimis;

4.1.4. GUOLIUKAS.LT gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie Lankytojo sąskaitas, apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas ar Taisyklių nesilaikymus. Jei Lankytojas dalyvauja Parduotuvėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, GUOLIUKAS.LT gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų, susisiekimo tikslais;

4.1.5. GUOLIUKAS.LT gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, GUOLIUKAS.LT nuomone, sudomintų Lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik, jeigu Lankytojas tam davė savo sutikimą.

5. Apsaugos priemonės

5.1. GUOLIUKAS.LT naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Duomenis. Prie Lankytojo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti GUOLIUKAS.LT įgalioti asmenys.

5.2. GUOLIUKAS.LT visapusiškai įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, GUOLIUKAS.LT negali garantuoti ir negarantuoja Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

5.3. Lankytojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Lankytojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti GUOLIUKAS.LT.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 m. gruodžio 6 d. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. Jei turite klausimų ar pasiūlymų rašykite mums el. paštu info@guoliukas.lt

  • Registruotis

Naujos paskyros registracija